POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI INFORMUJE, ŻE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z 25 MARCA 2021 ROKU ZMIENIAJĄCYM ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII WSTRZYMANE ZOSTAJE SZKOLENIE I RYWALIZACJA SPORTOWA W LEKKOATLETYCE DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KADRY NARODOWEJ ORAZ STYPENDYSTÓW.  

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem wszystkie imprezy w ramach sportu dzieci i młodzieży nie mogą odbywać się w okresie 27 marca – 9 kwietnia 2021. Oznacza to, że we wskazanym okresie nie ma możliwość przeprowadzenia m.in. międzywojewódzkich mistrzostw U16 w biegach przełajowych.
Pełna treść rozporządzenia dostępna jest w Dzienniku Ustaw.
Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej.
Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego, stypendystów zgodnie z ustawą o sporcie oraz zawodników będących członkami kadry narodowej.
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN#page=1&zoom=auto,-58,848
 „Sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodze­niem,bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawo­dach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Pełna treść Ustawy o Sporcie z 2010 roku